1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Betty Stürmer und Otaku

DJ Everybody, the democratic happening

Multimediainstallation

19.02. – 03.04.2010

Betty Stürmer & Otaku

DJ Everybody, the democratic happening

2010